Polityka Prywatności Sklepu Internetowego www.cardio-sport.pl

I.
Postanowienia ogólne

Przedmiotowa polityka prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania
danych osobowych koniecznych do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem
serwisu internetowego www.cardio-sport.pl [dalej: Serwis]
II.
Definicje

Administrator – administratorem danych osobowych Użytkowników jest Karol Wołyński,
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą firmą CARDIO-SPORT Karol Wołyński z
adresem korespondencyjnym ul. Wyspiańskiego 19 [numer NIP: 749 134 35 68 ], e-
mail: cardio-sport@wp.pl
Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jakiekolwiek usługi
lub funkcjonalności opisanej w niniejszej polityce prywatności
Zarejestrowany użytkownik – każda osoba fizyczna zarejestrowana w Serwisie
Przetwarzanie – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach
danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie,
utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie,
pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub
innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie
Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie
fizycznej (,,osobie, której dane dotyczą”;); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba,
którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie
identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator
internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną,
genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizyczne
Zgoda osoby, której dane dotyczą – dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie
woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania
potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)

III.

Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z serwisu

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie
niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności
Użytkownika w Serwisie.
Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory
oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii),
a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami przetwarzane są przez Administratora w celach:
a) świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści
gromadzonych w Serwisie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

b) w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest
prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności
Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i
świadczonych usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
a) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami –
podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora),
polegający na ochronie jego praw (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
W każdym z przypadków określonych w ust. 2 podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak
konieczne do skorzystania z funkcjonalności Serwisu.

IV.

Przetwarzanie danych w związku z rejestracją w serwisie

1. Złożenie zamówienia (np. zakupu towaru lub usługi) przez Użytkownika Serwisu wiąże się z
koniecznością rejestracji w Serwisie, a w konsekwencji przetwarzaniem jego danych
osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i
obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem realizacji zamówienia. Podanie innych
danych jest fakultatywne.
2. Przekazane w ten sposób Dane osobowe są przetwarzane:
a) w celu realizacji złożonego zamówienia – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy
(podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w
szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (podstawa prawna
przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c) w celach analitycznych i statystycznych – w prawnie uzasadnionym interesie Administratora
(podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu
analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także preferencji zakupowych
Użytkowników w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
d) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami –
podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa
prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.
3. Jeżeli Użytkownik zamieszcza w Serwisie jakiekolwiek Dane osobowe innych osób (w tym ich
imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod
warunkiem nienaruszenia przepisów prawa i dóbr osobistych tych osób.
W każdym z przypadków określonych w ust. 2 podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak
konieczne do zawarcia umowy lub skorzystania z funkcjonalności Serwisu.

V.

Formularze kontaktowe i czat

1. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu
elektronicznych formularzy kontaktowych lub czata. Skorzystanie z formularza wymaga
podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia
odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu
lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu
przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie
innych danych jest dobrowolne.
1. Podstawą prawną realizacji celów wynikających z ust. 1 jest art. 6 ust. 1 lit. f oraz lit. a i b
RODO.

VI.

Pliki Cookies i dane eksploatacyjne

1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych,
wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu (np. na
dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z
jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Serwis).
3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez
odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
a) Identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są
zalogowani.
e) Zapamiętywania Towarów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia.
f) Zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych
logowania do Serwisu.
g) Dostosowywania zawartości strony Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika
(np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania
ze stron Serwisu.
h) Prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu
Internetowego.
3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje
zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików
Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np.
częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików
Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności
Serwisu.
4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia
zgody na korzystanie z plików Cookies przez Serwis – zgodnie z przepisami taka zgoda może
być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej
zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików
Cookies.
5. Administrator przetwarza również anonimowe dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze
Serwisu (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu
Serwisem. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech
identyfikujących osoby odwiedzające stronę Serwis. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

VII.

Prawo kontroli, dostępu do treści danych osobowych oraz ich korekty

1. Użytkownik lub Zarejestrowany użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych oraz ich poprawiania.
2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą,
zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia,
uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich
przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub
zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały
zebrane.
3. Cofnięcie zgód może się odbywać poprzez poprzez kontakt z administratorem danych (e-mail,
telefon, formularz kontaktowy). Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie, które zostało
dokonane przed jej wycofaniem.
4. Jeśli dane są błędne, niekompletne lub nieaktualne, każdej osobie przysługuje prawo do
sprostowania lub zmiany, czego można dokonać, kontaktując się z administratorem danych.

5. Zarejestrowanemu użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes właściciela sklepu.
Sprzeciw zostanie uznany, jeśli okaże się zasadny i nie będzie innych podstaw prawnych do
przetwarzania danych zarejestrowanego użytkownika.
6. Użytkownik może zażądać usunięcia wszystkich lub tylko niektórych swoich danych. W
przypadku wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa, zwłaszcza
podatkowych i rachunkowych, oraz dochodzenia i obrony roszczeń administrator danych
osobowych ma prawo odmówić ich usunięcia w niezbędnym zakresie.
7. Na życzenie zarejestrowanego użytkownika, przetwarzanie niektórych danych może może
zostać tymczasowo wstrzymane – np. w przypadku chęci zachowania konta lub do czasu ich
sprostowania w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości. Informacje o tym można
przekazać administratorowi danych e-mailem, telefonicznie lub przy pomocy formularza
kontaktowego.
8. Użytkownik sklepu ma zawsze prawo do uzyskania dostępu do treści swoich danych
osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także otrzymania informacji, m.in. o celach
przetwarzania oraz planowanym okresie ich przetrzymywania.
9. Zarejestrowany użytkownik może poprosić o przesłanie swoich danych innym podmiotom,
wskazując jaka ich część ma zostać przekazana. Przenoszenie danych może nie zostać
zrealizowane w przypadku gdy ich przetwarzanie nie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
10. Poza uprawnieniami, o których mowa w punktach poprzedzających, każdy użytkownik ma
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych – adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), o którym mowa w art. 77 RODO, jeżeli
sądzi, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.

VIII.

Okres przetwarzania danych osobowych

1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu
przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub
realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego
sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną
przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest
niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a
po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane. 

IX.
Dane kontaktowe

Wszelkie zapytania, wnioski i skargi związane z przetwarzaniem danych osobowych przez
Administratora oraz z realizacją uprawnień, o których mowa powyżej, należy kierować na
następujący adres e-mail: cardio-sport@wp.pl lub w formie pisemnej na następujący adres
Administratora: Wyspiańskiego 19 47-206 Kędzierzyn-Koźle
X.

Postanowienie końcowe

1. Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
11. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 23 kwietnia 2024 r.

12. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie
mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności
postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.