Regulamin sklepu internetowego „cardio-sport”;

§ 1

Postanowienia wstępne

Sklep internetowy CARDIO-SPORT dostępny pod adresem internetowym www.cardio-sport.pl
prowadzony jest przez Karola Wołyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod
firmą CARDIO-SPORT Karol Wołyński wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki,
NIP:  749 134 35 68 REGON 160156293

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców
korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i
tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość, za pośrednictwem Sklepu.
Każdy Klient z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług
Elektronicznych Sklepu www.cardio-sport.pl zobowiązany jest do przestrzegania
postanowień niniejszego Regulaminu,

§ 2
Definicje

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której
przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową a
także przedsiębiorcę działającego na prawach konsumenta.
Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą CARDIO-
SPORT Karol Wołyński, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP  749
134 35 68  REGON 160156293
Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą
prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu
działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym
www.cardio-sport.pl
Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego
systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej
obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków
porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i
zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru lub Towarów ze
Sprzedawcą.
Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz
informacje o złożonych przez niego Zamówieniach.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający
złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz
określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta
Towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w
szczególności ilości twarów.
Towar – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między
Klientem a Sprzedawcą.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a
Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się
też – stosowanie do cech Towaru – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient zobowiązany jest zapłacić
Sprzedawcy.

§ 3
Informacje ogólne

Sklep www.cardio-sport.pl prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internetowej.
Towary oferowane w Sklepie są nowe, zgodne z umową i zostały legalnie wprowadzone na
rynek.
Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty
w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna
określonego Towaru na warunkach podanych w jego opisie.
Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane
siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu
internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez
Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta
zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu.
Cena Towaru uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich
(PLN) i zawiera wszystkie składniki, tzn. są cenami brutto (uwzględniającą podatek VAT).
Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Towar oraz koszt
dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest
informowany na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili
wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze
obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie
obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych
kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Towaru.
Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z
Regulaminem i jego akceptacja przy składaniu Zamówienia.

§ 4

Zakładanie Konta w Sklepie

Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie
widniejących w formularzu danych.
Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w
Formularzu rejestracji.
Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu
jakichkolwiek opłat usunąć Konto, poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w
szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w §
11.

§ 5

Zasady składania Zamówienia

1. W celu złożenia Zamówienia należy:
zalogować się do Sklepu,
wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka,
kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić
zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić
zamówienie w określonym terminie.

§ 6

Zawarcie umowy sprzedaży

1. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, które
następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta podczas
rejestracji.
2. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia powoduje związanie Klienta z jego zamówieniem.
3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 1, pomiędzy
Klienem a Sprzedawcą zostaje zawarta umowa sprzedaży.
4. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie dołączany
do Towaru.

§ 7
Sposoby płatności
1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
a) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
b) płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności.

W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek
bankowy numer 76102037140000420202822237 . W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr
…”.
1. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient
dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system
płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego
przelewu z wybranych polskich banków.
2. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności
znajdują się za stronach Sklepu.
2. W przypadku sposobu płatności określonego w ust. 1 lit. a, Klient zobowiązany jest
do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni roboczych od dnia
jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
3. Zapłaty, o której mowa w ust. 5 klient dokonuje po uzyskaniu drogą elektroniczną od
Sprzedawcy danych do przelewu tradycyjnego.
4. W każdym przypadku, produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
5. W sytuacji wyboru przez Klienta płatności przelewem tradycyjnym, opłacenie
Zamówienia rozumie się jako moment zaksięgowania płatności na rachunku bankowym
Sprzedawcy.

§ 8

Kosz, termin i sposoby dostawy produktu

1. Koszty dostawy Towaru, które pokrywa Klient, są ustalane w trakcie procesu składania
Zamówienia.
6. Na termin dostawy Towaru składa się czas kompletowania Towaru oraz czas dostawy
Towaru przez przewoźnika:
a) czas kompletowania Towarów wynosi 1-3 dni roboczych,
a) dostawa Towarów przez przewoźnika następuje do 7 dni,
b) W przypadku dostrzeżenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas
transportu lub braku towaru w przesyłce, Klient jest zobowiązany w obecności
przewoźnika sporządzić protokół reklamacyjny (dostępny u doręczyciela) podpisany
przez obie strony. Po otrzymaniu wyjaśnienia od przedstawiciela dostawcy (firmy
kurierskiej), Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu podjęcia dalszych decyzji
odnośnie ponownej wysyłki Towaru lub anulowania Zamówienia i zwrotu gotówki.
7. Zakupione w Sklepie Towary są wysyłane wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem
Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, według wyboru Klienta w trakcie procesu składania
Zamówienia.

§ 9
Reklamacja

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem
z tytułu braku zgodności Towaru z umową są określone w ustawie o prawach konsumenta
z dnia z dnia 30 maja 2014 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
8. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego
Przedsiębiorcą, z tytułu rękojmi są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23
kwietnia 1964 r.,
9. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem za brak
zgodności Towaru z umową istniejący w chwili dostarczenia Towaru i ujawniony w ciągu
2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru określony przez Sprzedawcę lub
osoby działające w jego imieniu jest dłuższy.
10. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową przed upływem okresu
odpowiedzialności sprzedawcy, Konsument jest zobowiązany zawiadomić sprzedawcę o
zaistniałej sytuacji, wedle własnego wyboru:
poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego on-line,
– wysyłając lub dostarczając osobiście zawiadomienie na adres pocztowy siedziby
Sprzedawcy,
– wysyłając zawiadomienie na adres e-mail cardio-sport@wp.pl
– ustnie do protokołu w siedzibie Sprzedawcy
11. W zawiadomieniu, po którym mowa w ust. 4 należy podać jak najwięcej informacji
i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę
wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią
i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
12. Dla oceny nieprawidłowości i niezgodności Towaru z umową, Konsument
ma obowiązek udostępnić Towar Sprzedawcy, a Sprzedawca zobowiązany jest
do odebrania go na swój koszt.
13. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż
w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.
14. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie
reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
15. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Kupujący, może żądać obniżenia ceny
albo odstąpienia od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych
niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę
usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub
naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi
wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna
pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z
wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
16. Konsument może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady
żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać

usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób
wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów
w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie
nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową, rodzaj i stopień
stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby
Konsumenta inny niż żądany przez niego sposób zaspokojenia.
17. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
18. Niezależnie od prowadzenia postępowania reklamacyjnego, Konsument ma prawo
dostępu do pozasądowych procedur rozpatrywania reklamacji i środków zaskarżenia.
19. W razie nieuznania przez Sprzedawcę reklamacji, Konsument może zwrócić się o
mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego.
§ 10
Prawo do odstąpienia

1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość przez
okres 14 (czternastu) dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia żadnych kosztów.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia przez Klienta w
fizyczne posiadanie towarów stanowiących przedmiot Zamówienia.
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno,
partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy,
partii lub części.
4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu
od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez
Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną
poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie
oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały
określone w § 11.
6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną,
Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-
mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
7. Skutki odstąpienia od Umowy:
W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie
później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od
Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z
wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu
dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie
zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie
zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwróconego
Towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które
zdarzenie nastąpi wcześniej.
Konsument powinien odesłać Towar na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie
niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o
odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Towar przed
upływem terminu 14 dni.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, jeśli ze względu na swój charakter
Towar ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z
niego w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania Towaru.
8. W przypadku gdy ze względu na charakter Towaru nie może on zostać odesłany w
zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Towaru, będzie się
znajdować w opisie Towaru w Sklepie.
9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w
odniesieniu do Umowy:
której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym
Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od Umowy,
której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

§ 11
Kontakt ze Sklepem
1. Adres Sprzedawcy: Wyspiańskiego 19 47-206 Kędzierzyn-Koźle
2. Adres e-mail Sprzedawcy: cardio-sport@wp.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: 77 307 00 03
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy
76102037140000420202822237
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów
telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach:
Pon. – Pt. 9:00 – 18:00; Sob. 9:00 – 13:00 

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady
dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych
powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których
zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji
Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
20. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji
Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu
wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
21. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora
Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji
Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie
postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między
Konsumentem a Sprzedawcą.
22. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między
nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy Powiatowego (miejskiego)
Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy
ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów
Polskich).

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
23. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych
przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w
zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem.
24. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu
cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach
konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Polityka prywatności związana z niniejszym Regulaminem i funkcjonalnością oferowaną
przez Sklep internetowy cardio-sport dostępna jest pod linkiem:
https://www.cardio-sport.pl/polityka-prywatnosci/